Reklamačné podmienky

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je vystavený spoločnosťou Marrko s.r.o., se sídlem Rudé armády 393, Josefov, 551 02 Jaroměř, zapísanú v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka: 45579, IČO: 09053069, DIČ: CZ09053069, email: info@marrko.com (ďalej len „Predávajúci“).
1.2 Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzavretými medzi zákazníkom a Predávajúcim, spolu s údajmi o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

2 Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu v sídle spoločnosti na adrese Rudé armády 393, Josefov, 551 02 Jaroměř.
2.2 Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poštou na adrese Rudé armády 393, Josefov, 551 02 Jaroměř, alebo emailom na adrese info@marrko.com.Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom.
2.3 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
2.4 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovaru, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä vyhláška č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám).
2.5 Predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
2.6 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenie vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

3 Rozsah práv z chybného plnenia

3.1 Práva a povinnosti Predávajúceho a zákazníka ohľadom záruky Predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
3.2 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že v čase, keď zákazník tovar prevzal:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si Predávajúci a zákazník dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b. sa tovar hodí k účelu, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
d. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.3 Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
3.4 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
3.5 Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v článku 3.2 vyššie, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
3.6 Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má zákazník aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.7 Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy zákazníkovi pôsobilo značné ťažkosti.
3.8 Právo z vadného plnenia zákazníkovi nepatrí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ zákazník vadu sám spôsobil.
3.9 Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou uvedenou v čl. 3.8 nižšie). To neplatí:

a. pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
b. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, alebo
c. ak to vyplýva z povahy veci

3.10 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo:

a. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b. na odstránenie vady opravou veci,
c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d. odstúpiť od zmluvy.

3.11 Zákazník oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí zákazník svoje právo včas, má práva podľa čl. 3.12 až 3.14.
3.12 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
3.13 Kým zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
3.14 Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
4.2 Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
4.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27.9.2021

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoNepovoľovať cookies